Demokrati

Scouterna och kåren är demokratiska, vilket betyder att alla medlemmar har sin röst i kåren. Rösträtten är mest på kårstämman.

Varje år bjuds alla kårens medlemmar in till kårstämma. På kårstämman fattar vi tillsammans beslut om kårens verksamhet. Vi väljer till exempel styrelse och andra funktionärsposter, och röstar om de motioner och propositioner (förslag) som medlemmar har skickat in.

3 § Scoutkårens ledning och organisation

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter. Scoutkårens verksamhet indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter.

Enligt scoutkårens stadgar 3 § gällande Scoutkårens ledning och organisation

10 § Kårstämmans sammansättning

Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.

11 § Rösträtt och omröstning i kårstämman

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller att varje medlem har en röst, att rösträtt inte får utövas genom ombud, att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning, att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, samt att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör. Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

12 § Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman

Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i 10§ angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman.

Enligt scoutkårens stadgar 10 §- 12 § angående kårstämman

17 § Motion till kårstämman

Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

Enligt scoutkårens stadgar 17 § angående motioner till kårstämman